Saldırganlık ve Şiddet

Saldırganlık ve şiddet genellikle birbirinin yerine kullanılan terimlerdir, ancak farklı tanımlardır.
Şiddet, başka bir kimseye zarar vermek veya mülkü imha etmek amacıyla fiziksel güç kullanımı olarak tanımlanabilirken, saldırganlık genellikle öfkeli veya şiddetli duygu veya davranış olarak tanımlanır.
Agresif olan bir kişinin mutlaka şiddet ile davranması beklenemez. Saldırganlık ve şiddet ile ilgili sorunlar veya etkileri, ruh sağlığı uzmanlarının yardımı ile bastırılabilir.

Saldırganlığı ve şiddeti anlamak
Saldırganlık ve şiddet aynı şeyler değildir. Şiddet eyleminde bulunan bir kişi saldırganlıkla hareket ederken, saldırgan nitelikte olan bir kişi şiddet içeren eylemlerde bulunmayabilir. Saldırganlık fiziksel veya sözlü bir saldırı ile sonuçlanabilse de, bazen saldırı savunmacı veya dürtüsel olabilir ve zararlı bir niyet içermeyebilir. Genellikle saldırganlığın fiziksel bir ifadesi olarak kabul edilse de, şiddet; yırtıcı, itici, veya savunmacı olabilir. Şiddet, durumsal veya çevresel faktörlerden gelişebilir ve zihinsel bir durumdan veya kişisel, kültürel inançlardan kaynaklanabilir.

Hem şiddet hem de saldırganlığın, hem toplumsal hem de bireysel düzeyde olumsuz etkileri olabilir. Şiddet eylemleri belirli bir kişiyi veya bir grup insanı hedefleyebilir, kıskançlık, alkol veya uyuşturucu kullanımından sonra ortaya çıkabilir. 18 ila 24 yaş arasındaki genç erkeklerin şiddetli veya mağdur olma olasılığı daha yüksektir. Her kadınların üçte biri, eş veya erkek arkadaşı tarafından fiziksel ya da cinsel şiddet yaşıyor. Kadınların yarısına yakını ise eşinden psikolojik baskı yaşıyor.

Agresif eğilimlerin veya şiddet içeren davranışların gelişmesine yol açabilecek tüm faktörleri belirlemek zor olsa da, sosyal statü, kişisel konular ve baskın güçler faktör olabilir.

Saldırganlık Türleri :
Saldırganlık birçok şekilde tanımlanabilir ve çeşitli alanlarda yapılan araştırmalar genellikle farklı saldırganlık türlerini tanımlamaktadır, ancak dört genel saldırganlık davranışı türü öne çıkmaktadır:

Kaza sonucu saldırganlık planlı ve kasıtlı değildir. Bu saldırganlık biçimi, oyundaki çocuklarda sıklıkla görülür ve bir kişi acelesi olduğunda da ortaya çıkabilir. Örneğin, bir otobüsü yakalamak için çalışan bir kişi birine çarpabilir ve düşürebilir.

Etkileyici saldırganlık kasıtlı olan ancak zarar vermeyecek bir saldırganlık eylemidir. Oyuncak fırlatan ya da kum döken bir çocuk etkileyici bir saldırganlık sergiliyor: Bu davranış başka birine sinir bozucu gelse de, davranışın amacı zarar vermek değildir.

Düşman saldırganlığın amacı, fiziksel veya psikolojik acı vermektir. Zorbalık ve kötü niyetli dedikodu ya da söylenti yayma, düşmanca saldırganlık biçimleridir. Reaktif saldırganlık veya provokasyonun sonucu olarak saldırgan bir eylem, aynı zamanda bir düşmanca saldırganlık şeklidir.

Araçsal saldırganlık nesneler üzerindeki çatışmalardan ya da birinin hakları olduğu varsayımından kaynaklanabilir. Örneğin, kendine ait olmayan bir masaya oturmak isteyen bir öğrenci, diğer öğrencinin eşyalarını masanın üstünden atarak saldırganlık gösterebilir.

Bu dört tip agresif davranış çocuklarda sıklıkla görülür, ancak yetişkinlerin davranışlarını tanımlayabilir. Uzun süredir devam eden bazı popüler fikirler, erkeklerin kadınlardan daha agresif olduklarını iddia edebilir, ancak araştırmalar bunun böyle olmadığını göstermiştir. Her ne kadar kadınlar agresif taktikleri sözlü ve dolaylı olarak kullanma eğiliminde olsalar ve fiziksel saldırganlığa erkeklerden daha az sıklıkta başvursalar da, araştırmalar saldırganlık açısından erkekler ve kadınlar arasında çokta fark olmadığını göstermiştir.

Ruh sağlığı koşulları ve şiddetli veya agresif davranış
Agresif veya şiddetli eğilimler birkaç farklı ruh sağlığı koşulundan kaynaklanabilir. Alkol ve uyuşturucu kullanımı, bir kişi genellikle şiddet uygulanmadığında bile şiddetli davranışlara neden olabilir. Travma sonrası stres ve bipolar da saldırgan düşüncelerin şiddetli ifadesine yol açabilir. Bazı durumlarda, beyin yaralanmaları bir insanın şiddetlenmesine neden olur ve travmatik ya da ihmal edici ortamlarda büyüyen çocuklar saldırganlık göstermeye ve şiddete başvurmaya daha yatkın olabilir. Yoksulluk , ilişki sorunları veya kötüye kullanma gibi strese neden olan herhangi bir yaşam durumu saldırganlığa ve şiddete de katkıda bulunabilir.

Agresif ebeveynlerle büyüyen veya agresif antrenörler ve öğretmenler gibi rol modellerine sahip çocuklar da bunun sonucunda agresif davranış sergilemeye veya zihinsel sağlık koşullarını geliştirmeye başlayabilir. Örneğin, büyük ölçüde zorbalık davranışı, zihinsel sağlığa bağlıdır: Tutarsız veya uygunsuz disiplinli çocukların yanı sıra, istismara uğrayan çocukların zorbalığa maruz kalma olasılıkları daha yüksektir ve daha sonra yaşamlarında kendi çocuklarını da istismar edebilirler. Ayrıca, depresyon ve kaygı yaşama olasılığı daha yüksektir ve başa çıkmak için uyuşturucu, alkol veya diğer bağımlılık davranışlarına yönelebilirler. Kardeşler tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar depresyon geçirme veya kendine zarar verme eylemlerine katılma ihtimalinin iki katından fazladır. Yetişkinlikten önce ve kardeşleri tarafından zorbalık gösterilmeyenlerden kaygı duyma olasılığı daha yüksektir.

Gösterilen agresif ve/veya şiddet içeren davranışlar, davranış bozukluğu gibi koşulları da gösterebilir. Tipik olarak genç veya ergenlik yıllarında ortaya çıkan patlamaya hazır olma durumu, dürtü kontrol bozukluğu olarak kategorize edilir. Bu durum genellikle, duruma göre orantısız olan ve kontrol edilemeyen bir öfke haline gelebilecek aşırı öfke ifadeleri ile gösterilir. Genel olarak ergenlik çağında başlayan bir durum olan davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve yıkıcı davranışlar altında listelenmiştir ve kısmen insanlara ve hayvanlara karşı fiziksel ve sözlü saldırganlık, yıkıcı davranış ve acımasız davranış ile tanımlanır.

Saldırganlık ve şiddetin ruh sağlığına etkileri
Şiddet, yaşamın birçok alanında bulunur: iş yerinde, evde, spor müsabakalarında ve genel alanlarda. Genelde etkilediği kişilerce tahmin edilemez ve şiddet içeren eylem mağdurları, travma sonrası stres, depresyon ve anksiyete gibi ciddi ruh sağlığı sorunları yaşayabilir. Örneğin, küfürlü bir ilişki içinde olan bir kişi, başka tepkilerden korkabilir ve ilişkiden çıkamadığını düşünerek potansiyel olarak kendisini daha fazla zarara maruz bırakabilir.

Bazen şiddet uygulayanların narsisistik, antisosyal veya sınırda olan kişilik gibi zihinsel sağlık sorunları vardır. Bu zihinsel sağlık koşulları mutlaka şiddetli davranışların göstergesi olmamakla birlikte, başa çıkma becerilerindeki bozulma genellikle saldırgan veya şiddetli davranışa katkıda bulunabilir ve antisosyal kişilik, kısmen şiddet içeren hayvanlara karşı zulüm ile karakterize edilir. Pasif saldırganlık ya da ustaca saldırgan davranış, şiddet ile değil, başka bir kişinin davranışlarını gizlice eleştirmekle karakterizedir. Pasif saldırganlığı gösteren bir kişi tartışmacı veya otorite açısından son derece eleştirel olabilir, takdir edilmediğinden veya yanlış anlaşıldığından şikayet ederek, erteleyerek veya “unutarak” atanan görevlere pasif olarak direnebilir.

Terapi ile agresif veya şiddetli davranışların tedavisi
Birçok farklı terapi türü, davranış nedenlerine ve tedavi edilen kişinin kişilik ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak saldırgan veya şiddet içeren davranışların tedavisinde yardımcı olabilir. Bununla birlikte, aile içi şiddet durumlarında, çiftler terapisi her zaman en iyi eylem şekli olmayabilir, çünkü süreç kötüye kullanımı kurbanı daha da tehlikeye atabilir ve bazı terapistler isteksiz veya değişimi kabul etmeyen bir saldırganla devam etmek istemezler.

Bilişsel davranışçı terapi, saldırgan ve şiddetli davranış sergileyenlere saldırganlıklarını daha iyi anlamak ve kontrol etmek, şiddet içeren davranışlarla ilgili düşünce ve duyguları daha iyi yönlendirmek için çeşitli başa çıkma mekanizmalarını araştırmak ve saldırganlığın veya şiddetin sonuçlarını nasıl doğru bir şekilde değerlendirebileceklerini öğrenmek üzerine odaklanmaktadır.

Gelen psikodinamik terapi yaklaşımları, derin duyguları gizlemek amacıyla şiddete başvurmak insanların saldırganlık açıklayan neden olabilir daha savunmasız duyguların bilinçli olmaya teşvik edilir. Utanç, aşağılanma veya korku gibi duyguları içerebilen bu duygular ifade edildiğinde koruyucu saldırganlık dağılabilir.

Şiddet, istismara bağlı olarak ortaya çıktığında, örneğin çocuklukta meydana gelen fiziksel istismar, bir yetişkinin şiddetli ifadeye başvurmasına neden olduğunda, istismarın etkilerini tedavi etme terapisi faydalı olabilir.